Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - SPORT 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - SPORTjęzyk migowywydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2018 roku w dyscyplinach zespołowych


ZARZĄDZENIE NR PM-5360/2017
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 16 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia zasad naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2018 roku w dyscyplinach zespołowych.

Na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1875) oraz uchwały nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych (DzU Województwa Śląskiego nr 98 z 12 maja 2011 r. poz. 1855),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
§ 2. Określić zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wprowadzić wzór wniosku o dotację na wsparcie rozwoju sportu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wprowadzić wzór skorygowanego kosztorysu realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wprowadzić wzór sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Konieczność wydania zarządzenia wynika z § 6 ust. 2 uchwały nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 marca 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych, zgodnie z którym prezydent miasta w drodze zarządzenia ogłasza zasady naboru wniosków w tym zakresie.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-5360/2017
Prezydenta Miasta Gliwice z 16 listopada 2017 r.

Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich dyscyplinach zespołowych

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. we wszystkich zespołowych dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Miasta Gliwice, jakim jest wzrost poziomu sportowego osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz osiąganie przez nie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 1.

 1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe mające siedzibę oraz prowadzące działalność na terenie miasta Gliwice, niedziałające w celu uzyskania zysku oraz zrzeszające zawodników i posiadających licencje zawodnika wydane przez uprawnione do tego polskie związki sportowe, karty zgłoszenia lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez znajdujące się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki polskie związki sportowe.
 2. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby, o jakich mowa w pkt. 1, których osiągnięcia i działalność są szczególnie istotne dla promocji miasta Gliwice.

§ 2. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację programu szkolenia oraz organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, w tym na wydatki dotyczące:

 1. utrzymania lub wynajmu obiektów sportowych przeznaczonych do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych;
 2. obsługi medycznej (w tym: specjalistycznej opieki medycznej, badań lekarskich, odnowy biologicznej, zakupu środków doraźnej pomocy medycznej, zabezpieczenia medycznego);
 3. zakupu niezbędnego sprzętu sportowego i innych materiałów służących do prowadzenia szkolenia (koszt jednostkowy nie może przekroczyć 3500,00 zł brutto);
 4. wpisowego, opłat startowych, związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń;
 5. transportu oraz zakupu paliwa;
 6. wyżywienia i zakwaterowania (w tym zakupu odżywek i napojów);
 7. ubezpieczenia zawodów, zawodników i kadry szkoleniowej;
 8. sędziowania zawodów;
 9. obsługi technicznej zawodów, wykonania nagrań filmowych zawodów, eksploatacji i monitoringu systemów, urządzeń i instalacji znajdujących się na obiektach sportowych;
 10. wynajmu agencji ochrony w celu realizacji zadania oraz ochrony kas;
 11. wynagrodzenia osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania wraz z pochodnymi (w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontraktów sportowych oraz umów z osobami prowadzącymi sportową działalność gospodarczą) – do 95% wartości dotacji;
 12. obsługi leasingu operacyjnego związanego tylko z realizacją zadania;
 13. usług księgowych, prawnych i informatycznych, wynagrodzenia menadżera zespołu oraz prowizji transferowych zawodników udokumentowane fakturami VAT;
 14. obsługi administracyjnej realizacji zadania, w tym zakupu artykułów biurowych oraz eksploatacja i konserwacja urządzeń biurowych;
 15. marketingu zadania (w tym: wynagrodzenia pracowników, opłaty za realizację i emisję materiału filmowo-telewizyjnego emitowanego poprzez stronę internetową, opłaty za wynajem band ledowych, emisja reklam i prezentacji, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów i usług związanych z zaproszeniami i organizacją spotkań udokumentowanych fakturami VAT).

§ 3.

 1. Wnioskowana dotacja może stanowić 100% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana.

§ 4.

 1. Klub sportowy zobowiązany jest przeznaczyć część środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży oraz ich udziałem w zawodach sportowych.
 2. Klub sportowy zobowiązany jest zaproponować we wniosku, jaką część otrzymanej dotacji zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży.
 3. Ostateczna minimalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach zostanie określona w umowie.

§ 5. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań w zakresie sportu odbywa się na wniosek klubu sportowego.
 2. Klub sportowy składa wniosek na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie do 4 grudnia 2017 r. w biurze podawczym siedziby Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji;
  2. aktualny statut klubu;
  3. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) klubu za ostatni okres sprawozdawczy;
  4. informację o statusie prawnym posiadanej bazy (własność klubu lub umowa użyczenia, najmu, dzierżawy – wymagana potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy);
  5. licencje klubu i zawodników;
  6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia kadry szkoleniowej;
  7. uprawnienia zawodników do reprezentowania klubu w rozgrywkach ligowych organizowanych wyłącznie przez polskie związki sportowe, potwierdzone przez odpowiedni związek sportowy.
 4. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez uprawnione osoby – zgodnie ze statutem, KRS lub innym rejestrem.
 5. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Gliwice lub na rzecz jego mieszkańców.
 6. Wnioski mogą być uzupełniane w terminie do 11 grudnia 2017 r.
 7. Nie będą rozpatrywane wnioski:
  1. niekompletne,
  2. nieprawidłowo wypełnione,
  3. złożone po terminie określonym w ust. 2.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. poziom sportowy, jaki reprezentuje klub w danej dyscyplinie;
  2. sposób promowania miasta Gliwice w kraju i na świecie oraz znaczenie realizacji proponowanego zadania dla promocji Gliwic;
  3. zainteresowanie dyscypliną sportową wśród mieszkańców Gliwic;
  4. dotychczasowe osiągnięcia sportowe;
  5. posiadane zasoby kadrowe (liczba oraz kwalifikacje trenerów i instruktorów), rzeczowe, sprzętowe oraz doświadczenie w działalności sportowej w dyscyplinie, której wniosek dotyczy;
  6. charakterystyka bazy sportowej będącej w dyspozycji wnioskodawcy przeznaczonej do realizacji zadania;
  7. prawidłowość i terminowość rozliczania się z otrzymanych dotychczas środków finansowych na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice;
  8. całkowity koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz udział środków własnych;
  9. udział szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w realizacji zadania.

§ 6.

 1. Prezydent Miasta Gliwice podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji klubowi sportowemu oraz o jej wysokości w terminie 30 dni od daty upływu terminu uzupełniania wniosków lub w terminie 30 dni od daty uchwalenia budżetu miasta.
 2. Decyzja prezydenta miasta jest ostateczna.

§ 7.

 1. Przekazywanie środków finansowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy miastem Gliwice a klubem, któremu przyznano dotację.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez wnioskodawcę skorygowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z planem zajęć treningowych i programem udziału w zawodach sportowych niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania.
 3. Podmiot dotowany w terminie 30. dni od daty zakończenia realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 4. Miasto Gliwice może żądać od dotowanego podmiotu składania sprawozdań częściowych z realizacji zadania.
 5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Sportu Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (tel. 32 238 54 44, 32 239 12 11).

 

Załączniki:

wniosek

kosztorys i harmonogram

sprawozdanie


Okres publikacji ogłoszenia : od 16-11-2017 15:00:00 do 31-12-2026 23:59:59


 liczba odsłon strony: 15 532 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP