Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2018 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEjęzyk migowywydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-5317/17
Prezydenta Miasta Gliwice z 2 listopada 2017 r.

 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W 2018 R.

§ 1 Rodzaj zadania publicznego
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
1) Zadanie obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalach, dniach i godzinach:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, z wyjątkiem okresów: 29.01-9.02.2018 r., 29.03-3.04.2018 r., 30.04.2018 r., 2.05.2018 r., 4.05.2018 r., 22.06-1.09.2018 r., 2.11.2018 r. oraz 20.12-31.12.2018 r. – kiedy to punkt będzie czynny w godzinach od 11.00 do 15.00,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, 44-100 Gliwice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, z wyjątkiem okresów: 29.01-11.02.2018 r., 29.03-3.04.2018 r., 25.06-31.08.2018 r., 2.11.2018 r. i 24-31.12.2018 r. – kiedy to punkt będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00,
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00,
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.15 do 17.15.

2) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość doraźnej zmiany godzin udzielania nieodpłatnych porad prawnych na inne, niż wskazano w ust. 1, na zasadach, które zostaną określone w umowie.
 

§ 2  Podmioty uprawnione do składania ofert
1) Do złożenia oferty o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej uprawniona jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która:
  1. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej, bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2) O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 

§ 3 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1) Na realizację zadania przeznacza się kwotę 242 903,52 zł, przy czym na każdy z punktów przeznacza się 60 725,88 zł w skali roku.
2) Prezydent Miasta Gliwice zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację ww. zadania.
 

§ 4 Zasady przyznawania dotacji
1) Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.
2) Dotowane może być zadanie realizowane wyłącznie w punktach udzielania pomocy prawnej określonych w § 1.
3) Środki finansowe przyznane podmiotowi mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. realizacji projektów finansowanych z innego tytułu,
 2. deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. kosztów powstałych przed datą realizacji zadania,
 4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań,
 5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.

4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana.
5) Przyznając dotację, prezydent miasta może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem.
 

§ 5  Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty 
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
2) Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje, w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności, w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania.

3) Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
4) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

 1. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
 2. dokumenty, z których wynika co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 3. oświadczenie, że oferent w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy):
  1. rozliczył się z dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych,
  2. wykorzystał otrzymane dotacje zgodnie z celem jej przyznania,
  3. nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim została umowa na realizację zadania publicznego,

stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

 

 1. zobowiązanie oferenta do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
 2. w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);
 4. dokumenty (umowy, oświadczenia) potwierdzające współpracę z partnerami (w przypadku realizacji zadania z partnerami).

5) Organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną określając jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe. Podmioty te określają sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
6) Oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby upoważnione, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
7) Oferty niespełniające wymogów wskazanych w ust. 1-6 będą odrzucane.
8) Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 

§ 6  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1) Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
2) Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
3) W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele prezydenta miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
4) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
5) W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania, którego konkurs dotyczy.
6) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.
7) Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot – dysponowanie zasobami rzeczowymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakość realizowanego zadania oraz ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie (oceniane w skali: 0-6 pkt), 
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem realistycznej wyceny tych kosztów, ich celowości, oszczędnego wykorzystania oraz efektywności wykonania zadania (oceniane w skali: 0-5 pkt),
 3. planowany wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków (oceniane w skali: 0-5 pkt),
 4. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości orz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniane w skali: 0-2 pkt).

8) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 10, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 18.

9) Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Gliwice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.

10) Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.

11) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w „Miejskim Serwisie Internetowym – Gliwice”, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

§ 7 Termin i warunki realizacji zadania
1) Realizacja zadania winna odbywać się od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2) Warunkiem realizacji zadania jest:

 1. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 2. udzielanie porad prawnych w zakresie określonym ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 3. dokumentowanie udzielonych porad prawnych zgodnie z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 4. przekazywanie dokumentacji wynikającej z ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w terminie i na zasadach określonych w umowie,
 5. przedkładanie sprawozdawczości na zasadach i w terminach określonych w umowie,
 6. zapewnienia osobie udzielającej porad prawnych komputera wraz z dostępem do bazy aktów prawnych, drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz materiały biurowe (w tym karty nieodpłatnej pomocy prawnej) w każdym z punktów udzielania pomocy prawnej.

3) Podmioty, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania.
4) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej. Wzór umowy określony jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300). Umowa zawierać będzie zapisy wymagane ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz określonymi w ogłoszeniu warunkami realizacji zadania.
5) Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, w tym oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu oraz dostosowanie kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji wraz ze zaktualizowanym harmonogramem, uwzględniającym opis poszczególnych działań (w przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wskazano w ofercie).
6) Umowa o powierzenie realizacji zadania zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy.
7) Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną, załączają do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego umowę zawartą między nimi, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
8) Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
9) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DzU z 2016 r., poz. 1300).
10) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.
11) Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stopnia realizacji zadania, efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 

§ 8 Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju 
1) W 2016 r. przekazano na realizację zadania środki finansowe w wysokości 374 321,63 zł (w tym dla organizacji pozarządowych: 198 569,32 zł).
2) W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 r. przekazano na realizację zadania środki finansowe w wysokości 309 424,16 zł (w tym dla organizacji pozarządowych: 182 177,64 zł).
 

§ 9 Informacje dodatkowe
1) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 32/238-54-33).
2) Konsultacji dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
sporządzania dokumentacji do konkursu udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (tel. 32/238-81-67).
3) Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Dokumenty do pobrania:


Okres publikacji ogłoszenia : od 02-11-2017 14:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 16 677 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP