Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio język migowywydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Wyrejestrowanie pojazdu


1. Co powinienem wiedzieć?


Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela może nastąpić tylko  w  sytuacjach wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.  Do sytuacji takich należą:
 1. Demontaż pojazdu  (pojazdu lub zespołów posiadających cechy identyfikacyjne tj. nr VIN, nadwozia, podwozia).
 2. Kradzież pojazdu.
 3. Kasacja pojazdu za granicą.
 4. Wywóz pojazdu za granicę z  jego jednoczesnym zbyciem lub zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 5. Udokumentowana trwała i  zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 6. Wycofanie pojazdu z obrotu – przez podmiot, który wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Sprzedaż pojazdu na terenie kraju nie jest podstawą wyrejestrowania (wycofania z ruchu), w tej sytuacji zawiadamia się urząd jedynie o zmianie właściciela pojazdu
->  Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany wyrejestrować pojazd w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
Pojazd można wyrejestrować jedynie w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania ostatniego właściciela).


2. Kto może załatwić sprawę?


Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy lub osoba upoważniona.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

 2. wniosek o wyrejestrowanie  – oryginał.

 3. W przypadku demontażu pojazdu: zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu - oryginał.

 4. OŚWIADCZENIE - Referat Rejestracji Pojazdów

 5. odpowiednio punkt 4 lub 6 poniżej.

 6. W przypadku kradzieży pojazdu:  oświadczenie  (formularz w punkcie 3 powyżej) właściciela w sprawie kradzieży pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, zaświadczenie z Policji o kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży- oryginały.

 7. W przypadku kasacji pojazdu za granicą: dokument potwierdzający fakt dokonanie kasacji   pojazdu za granicą (przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) – oryginały.

 8. W przypadku wywozu pojazdu za granicę: dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę (kopia) oraz oryginał oświadczenia (formularz w punkcie 3 powyżej) właściciela w sprawie wywozu pojazdu za granicę złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (kopia)  i oryginały tłumaczeń przysięgłych.

 9. Dla udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności: dokument potwierdzający fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany prawa własności (np. zaświadczenie ze Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu, zaświadczenie z Policji o przywłaszczeniu pojazdu bez zwrotu właścicielowi) - oryginał.

 10. W przypadku wycofania pojazdu z obrotu: dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu lub kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, poświadczoną przez organ ją wydający (czyli przez ministra właściwego do spraw transportu)

 11. Dowód rejestracyjny (oryginał), o ile nie został zdany w urzędzie za granicą celem rejestracji pojazdu.

 12. Karta pojazdu (oryginał), jeżeli była wydana i o ile nie została zdana w urzędzie za granicą celem rejestracji pojazdu.

 13. Tablice rejestracyjne, o ile nie zostały zdane w urzędzie za granicą celem rejestracji pojazdu – nie dotyczy kradzieży pojazdu.

  Dodatkową tablicę rejestracyjną albo jej wtórnik jeżeli była wydana, nie dotyczy jeżeli właściciel dokonał jej zwrotu wcześniej lub złożył stosowne oświadczenie o utracie.

 14. W przypadku, gdy nowy właściciel nie zarejestrował jeszcze na siebie pojazdu: oryginały dowodów własności (np. umowy, faktury zakupu) potwierdzające kolejno nabycie pojazdu od właściciela, na którego pojazd był ostatnio zarejestrowany, aż do ostatniego (czyli aktualnego) właściciela. W przypadku zakupu pojazdu od firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów (np. auto-komisu, salonu samochodowego, auto-handlu) zamiast oryginałów poprzednie umowy/faktury zakupu pojazdu przez tę firmę mogą być uwierzytelnionymi notarialnie kopiami.

 15. PEŁNOMOCNICTWO - Referat Rejestracji Pojazdów

 16. Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.

 17. Dowody opłat dokonanych zgodnie z pkt 5 poniżej „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

 18. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


10 zł jako opłata  skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (z wyjątkiem udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu).

W przypadku udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu należy wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wysokość opłaty jest indywidualnie wyliczana przez pracownika urzędu wg wzoru zawartego w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.


Powyższych opłat można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze w Biurze Obsługi  Interesantów lub na IV piętrze w holu Wydziału Księgowości), albo przelewem na  osobne rachunki bankowe:
 • w przypadku opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu (z wyjątkiem udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu) oraz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa:
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
      
 • w przypadku opłaty na rzecz gminy w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w kasie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wyrejestrowanie, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Zapłać", który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

OPŁATA ZA WYREJESTROWANIE POJAZDU:

KwotaTytuł płatności
10 zł Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu:

OPŁATA ALTERNATYWNA:

KwotaTytuł płatności
17 zł Opłata za pełnomocnictwo:

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Uzyskać zaświadczenie o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu w przypadku złomowania pojazdu.

Gdzie znajdę najbliższą stację demontażu?
-> BIP Urzędu Marszalkowskiego Województwa ŚląskiegoKrok 2

Uzyskać tłumaczenie przysięgłe, jeżeli jest konieczne.

Gdzie znajdę tłumacza przysięgłego?
-> Ministerstwo Sprawiedliwości - LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCHKrok 3

Wypełnić wniosek o wyrejestrowanie.

Jak wypełnić wniosek? Wzór.Krok 4

Przygotować oświadczenie, jeżeli jest konieczne.Krok 5

Wnieść opłatę za wyrejestrowanie (opisana powyżej w pkt 5 o tytule „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).Krok 6

Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.Krok 7

Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w pkt 4 o tytule „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.Krok 8

Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

-> Sprawdź stan kolejki

-> Elektroniczna rejestracja do kolejki internetowejKrok 9

Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-238-54-92 / 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90
        32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85

lub

filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59


E-mail: km@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Komunikacji, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wyrejestrowanie pojazdu


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r. Nr 44, poz.419 z późniejszymi zmianami).


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


12. Bezpieczeństwo danych osobowych


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Gliwice  z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim  w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
   
 2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
 • realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7  i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do:
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy o dostępie do informacji publicznej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach publicznych i ich otoczeniu (art. 9a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu monitorujemy przestrzeń publiczną, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunku osób);
 • zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Miasta (art. 11b ustawy o samorządzie gminnym) – w tym celu rejestrujemy  i  transmitujemy  w  Internecie  obraz  i  dźwięk  (w  tym  wizerunek  i wypowiedzi  osób  biorących  udział w obradach w sali sesyjnej Ratusza); osoby, które chcą chronić podczas sesji swój wizerunek mogą śledzić obrady w sali sąsiadującej z salą sesyjną;
 • sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych, ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie. Wówczas podamy Państwu cel przetwarzania danych osobowych, o które prosimy;
 • zawierania i wykonania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
   
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
 • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [*];
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.


Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.


Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 1. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające  z  poczty  elektronicznej  mogą  złożyć  zapytanie  pisemnie,  telefonicznie  lub  osobiście  do  protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   
 2. Dodatkowe informacje:
  1. dane osobowe mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
  • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
  1. dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych; dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są w BIP bezterminowo,
  2. w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 

2 Publikatory aktów prawnych, do których się odwołujemy: ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

 


Numer karty: KM.40.10/U


 liczba odsłon strony: 38 021 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP